Betingelser for leje af netbutik


 

Handelsbetingelser


1. Generelle betingelser
Ved domænebestilling erklærer registranten at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales indbetalt leje kun såfremt der ikke allerede er afgivet bestilling til DK-hostmaster.2. Webhotelbetingelser
Webhotellet er gratis i mindst et år, ved leje af netbutik, og løber i 12 hele måneder + måneden, hvor webhotellet bestilles. Hvert år fornys webhotellet automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke. Ønsker Denus at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har Denus altid uden varsel ret til, at forestå lukning af et webhotel såfremt kunden gentagende gange har overtrådt Denus 's betingelser. Denus vil fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til betingelsen der er overtrådt. Gene af andre brugere af Denus webhoteller betragtet som misbrug af Denus 's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af webhotellet. Denus er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Der oprettes ikke butiksløsninger før kunden har accepteret nærværende aftale og betaling er gennemført.3. Betalingsmodul
Denus understøtter betalingsmoduler.4. Lov & ansvar
Denus tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning. Denus er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Denus har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Denus kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. Denus er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder selv om Denus er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Denus funktioner.5. Fri trafik
Hos Denus er der normalt fri trafik, og fri båndbrede for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Denus 's servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt at denne overtrædelse forårsager et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug6. Server drift
Denus tilstræber sig på, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Denus er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.7. Registreringsgebyr
Til dækning af DK-hostmasters omkostninger betaler Denus en, af den danske stat, fastsat årsafgift på p.t. kr. 50,- excl. moms, der opkræves ved køb af .dk-domænet. Domænet følger netbutikken, og såfremt betaling for leje af denne udebliver ved regningsforfald, vil domænet blive lukket sammen med netbutikken.8. Betalingsbetingelser
Alle ydelser ved Denus er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser ved Denus betales i forbindelse med oprettelsen af produktet. Der tilægges ikke administrationsgebyr. Såfremt betalingen for næste periodes leje ikke er Denus i hænde som anført under den tids gældende betalingsbetingelser, har Denus ret til at stoppe netbutikken indtil betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning såfremt disse skyldes manglende betaling. Denus rykker kunden 3 gange inden betalingen overdrages til inddrivelse via ekstern assistance. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100,- + moms samt morarenter.9. Ansvarsfraskrivelse
Denus kan ikke drages til ansvar for servernedbrud, som følge af driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af, men ikke begrænset til, produkternes manglende oppetid, funktionssvigt, fejl og mangler; ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjeparts leverandører og deres produkter, som Denus ingen indflydelse har på (eks. PBS, PostDanmark, Net leverandører o.l.). Herunder eksempelvis,  men ikke begrænset til, manglende oppetid, funktionssvigt, fejl og mangler; ved tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på internet, tab af informationer m.v., eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af Denus . I det tilfælde at Denus skal udbetale erstatning, kan erstatningens størrelse ikke overskride ordresummen.10. Opsigelsesbetingelser
Alle bestillinger af netbutikker kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en periode. Alle opsigelser skal foregå skriftligt og netbutikkens afbestilling bekræftes skriftligt af Denus . Denus refunderer ikke betalinger for leje såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.11. Værneting
Kunden erklærer sig bekendt med Denus 's generelle handelsbetingelser. Denus forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist mellem parterne der udspringer af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret. Værneting er ved Denus 's tilhørssted.12. Support
Der ydes både telefon- og e-mailsupport. I såvel leje- som købspriser er indregnet 5 gratis supporthenvendelser. En gentagen henvendelse omkring et specifikt supportspørgsmål, eksempelvis løbende e-mailkorrespondance omkring samme supportforhold, defineres som en henvendelse.13. Priser og rabatter
Alle rabatter gælder kun for 1. års lejeperiode, med mindre andet udtrykkeligt fremgår skriftligt.14. Nyhedsbrev
For at gøre kommunikationen så effektiv som mulig, foregår store dele af Denus 's informationsgivning via nyhedsbreve. Kunden vil af den årsag blive tilmeldt vores nyhedsbrev, i forbindelse med bestilling af et eller flere produkter. Bestiller kunden en demo af et produkt, vil kunden ligeledes blive tilmeldt vores nyhedsbrev, men kan afmelde sig igen på Denus 's website, startnetbutik.dk. Denus udsender nyhedsbreve cirka 6-8 gange om året.


Stadig i tvivl om noget? så spørg her

  

Navn:

Emailadresse:

Telefon:

Meddelelse:

Sikkerhedskode:

Startnetbutik.dk - Østergade 7h - 8600 Silkeborg - 26348676 - info@denus.dk
Alle priser er ekskl. moms - oprettelse er inkl. 1 .dk domæne, e-mail, statistik og webhotel af minimum 250mb